Budżet Obywatelski Miasta Golub-Dobrzyń

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GOLUBIU-DOBRZYNIU

Podstawą prawną regulującą zasady tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego jest:

● Zarządzenie nr 82/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia terminu, miejsca oraz wzoru karty do głosowania w ramach przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 

● Zarządzenie nr 78/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 

● UCHWAŁA NR XXX/147/2020 RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego oraz zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych do budżetu obywatelskiego w ramach budżetu miasta Golub-Dobrzyń

Dokumenty można pobrać TUTAJ  

W ramach budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń na rok 2021 mieszkańcy mają do rozdysponowania 100.000 zł.

Wymogi formalne:

● Ze środków budżetu obywatelskiego może być finansowane zadanie należące do zadań własnych miasta, które ma charakter infrastrukturalny. Pod pojęciem zadania infrastrukturalnego rozumie się inwestycję, modernizację, przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę nowego obiektu lub zakup wyposażenia; 

● Zadanie musi być ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. W przypadku zadania, realizowanego na terenie zarządzanym przez jednostki miasta, musi ono być dostępne dla wszystkich mieszkańców w dni robocze, w godzinach pracy tych jednostek. 

● W przypadku zadania, które wymaga lokalizacji na określonym terenie musi być ono zlokalizowane na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Golubia-Dobrzynia. 

Zgłaszanie projektów:

● Projekt zadania do budżetu obywatelskiego może zgłosić każdy mieszkaniec Golubia-Dobrzynia.

● Mieszkaniec może zgłosić tylko jeden projekt zadania. W przypadku zgłoszenia większej liczby projektów będzie brany pod uwagę tylko projekt zgłoszony jako pierwszy.

● Do zgłoszenia projektu zadania mieszkaniec dołącza listę poparcia dla projektu zadania podpisaną przez co najmniej 10 mieszkańców Golubia-Dobrzynia.

W ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie:

● którego koszt przekracza kwotę dostępną w ramach konsultacji;

● które stoi w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego;

● które narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawo własności; 

● które zlokalizowane jest na majątku miasta obciążonym na rzecz osób trzecich lub przeznaczonym na sprzedaż;

● które polega wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu przedsięwzięcia;

● które w przypadku projektów, których szacunkowy koszt realizacji przekracza 20 tys. zł, po realizacji generowałyby roczne koszty utrzymania wyższe niż 20% wartości projektu”.