DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej golub-dobrzyn.konsultacjejst.pl.

 • Data publikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna - strona jest w pełni zgodna z ustawą z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data sporządzenia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mateusz Maliszewski
 • E-mail: [email protected]
 • Numer telefonu: 56 683 54 11-13

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miasta jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Obiekt usytuowany jest w centralnej części miasta Golubia-Dobrzynia na Placu 1000-lecia, w sąsiedztwie parku miejskiego oraz zabytkowego Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Dobrzyniu. Do Urzędu Miasta można dojechać korzystając z własnego środka komunikacji.

Najłatwiej do głównego wejścia do budynku dotrzeć korzystając z parkowych ścieżek pieszych znajdujących się przed budynkiem bądź za pośrednictwem chodników okalających obiekt. Nie są one wyposażone w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Przed budynkiem Urzędu Miasta funkcjonuje parking, na którym pierwsze dwa miejsca parkingowe, znajdujące się najbliżej głównego wejścia do budynku, są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Natomiast kolejne 4 miejsca postojowe są przeznaczone wyłącznie dla interesantów.

Po prawej stronie schodów prowadzących do wejścia głównego znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz.

Na parterze budynku (najłatwiej dostać się do nich pierwszym wejściem od strony kościoła) znajduje się Biuro Podawcze, Biuro Rady Miasta oraz Biuro Wydziału Gospodarki Komunalnej. Pozostałe wydziały oraz biura Urzędu Miasta znajdują się na I oraz II piętrze. Kwestia załatwienia spraw urzędowych przez osoby niepełnosprawne odbywa się poprzez zgłoszenie takiej potrzeby pracownikowi w biurze podawczym (pokój nr 1C). Informacja zostaje przekazana do merytorycznego pracownika z danego Wydziału, po czym ów pracownik obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze budynku.

Drzwi wejściowe do budynku Urzędu Miasta pozwalają na przejazd wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Urzędu Miasta przy wejściu do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii - tel. +48 56 683 54 11, +48 56 683 54 12, +48 56 683 54 13.

Bezpośrednio po wejściu do budynku Urzędu Miasta, znajdujemy się w holu głównym, na frontowej ścianie na półpiętrze znajduje się tablica informacyjna z opisem biur i wydziałów. Z holu kierując się w lewą stronę (mija się po prawej stronie schody prowadzące na I i II piętro budynku) dojdziemy do Biura Podawczego, Biura Rady Miasta, oraz Biura Wydziału Gospodarki Komunalnej. Natomiast z holu kierując się na wprost dojdziemy do schodów prowadzących na I i II piętro budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, natomiast informacje o poszczególnych Wydziałach oraz pracownikach zostały wyraźnie nadrukowane na kontrastowych tłach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje.

Budynek nie jest wyposażony w windę.

Toaleta, znajdująca się na parterze budynku, jest w trakcie dostosowywania jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna, która jest dostosowane do organizacji wydarzeń z udziałem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Urząd Miasta jest wyposażony w system wspoma­gania słuchu czyli tzw. pętlę indukcyjną znajdującą się w biurze podawczym (parter, pokój nr 1C).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Urzędzie Miasta można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu, a ponadto jest bezpłatna dla osób głuchoniemych. Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić w Sekretariacie chęć skorzystania ze świadczenia, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Ponadto informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z urzędem poprzez przesłanie: wiadomości e-mail pod adres: [email protected], bądź na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

Wejścia do budynku z poziomu gruntu odbywają się z pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Dodatkowo przy wejściach znajdują się podjazdy.

Również wejście na I i II piętro budynku odbywa się z pośrednictwem schodów, których poszczególne stopnie zostały oznaczone kontrastowymi taśmami, tak aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

Budynek Urzędu Miasta posiada drugie wejście zlokalizowane w prawej części nieruchomości. Tutaj również, jak ma to miejsce w przypadku głównego wejścia, po prawej stronie schodów znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Korzystając z tego wejścia, wchodząc do holu jest możliwość dojścia do biur starostwa oraz ZUS, które znajdują się na parterze budynku. Natomiast nie znajdują się w tej części budynku na parterze biura Urzędu Miasta. Aby wejść na I lub II piętro budynku, gdzie znajdują się biura urzędu, należy pokonać schody. Natomiast do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta należy przejść korytarzem wzdłuż pomieszczeń Starostwa Powiatowego.