Wyniki weryfikacji projektów

Golub-Dobrzyń, 12 października 2020 roku

 

Ogłoszenie

Zgodnie z § 6. Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń (Załącznik do uchwały Nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.) podaję wyniki weryfikacji projektów złożonych do budżetu obywatelskiego 2021

Nr wniosku Nazwa projektu Ocena projektu

1.Mini kompleks sportowy OPINIA NEGATYWNA

NEGATYWNA OPINIA WKZ (pismo WUOZ.T.WZN.5183.9.2.2020.AG z dnia 06.10.2020 r.)

Zgodnie z § 5 ust 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń (Załącznik do uchwały Nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.) 

Weryfikacja, o której mowa w ust. 6 odbywa się na podstawie wymogów w zakresie zgodności projektów z prawem oraz ich wykonalności technicznej.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń (Załącznik do uchwały Nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.) 

W ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie, które narusza obowiązujące przepisy prawa.

2. Rowerowe G-D OPINIA NEGATYWNA

NIE UDZIELONO WYJAŚNIEŃ

Pismem z dnia 25.09.2020 r. Burmistrz wezwał mieszkańca, który złożył projekt zadania o:

- wskazanie numerów konkretnych działek, na których mają zostać zlokalizowane stacje rowerów oraz przedstawienia szkicu sytuacyjnego, w którym miejscu nieruchomości mają znajdować się stacje;

- przedstawienie kart katalogowych produktu (stacje dokujące rowery);

- wskazanie szacunkowych kosztów utrzymania stacji rowerowych wraz z oprogramowaniem w kolejnych latach użytkowania wraz z metodologią wyliczeń. Mieszkaniec nie złożył uzupełnień we wskazanym terminie.

Zgodnie z § 5 ust 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń (Załącznik do uchwały Nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.) 

W przypadku stwierdzenia, że złożony projekt nie zawiera informacji niezbędnych do przeprowadzenia jego weryfikacji mieszkaniec niezwłocznie zostanie wezwany telefonicznie, pocztą elektroniczną lub na piśmie do złożenia stosownych wyjaśnień lub uzupełnień w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Przedszkola Publicznego Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu OPINIA POZYTYWNA

4. Budowa drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Miejskich w celu poprawy bezpieczeństwa OPINIA POZYTYWNA

5. Miejskie leżaki w otoczeniu nowej zieleni (łąki kwietne, zdobne trawy) OPINIA POZYTYWNA

6. Psi park – Browarowa OPINIA NEGATYWNA

NEGATYWNA OPINIA WKZ (pismo WUOZ.T.WZN.5183.9.2.2020.AG z dnia 06.10.2020 r.)

Zgodnie z § 5 ust 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń (Załącznik do uchwały Nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.) 

Weryfikacja, o której mowa w ust. 6 odbywa się na podstawie wymogów w zakresie zgodności projektów z prawem oraz ich wykonalności technicznej.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń (Załącznik do uchwały Nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.) 

W ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie, które narusza obowiązujące przepisy prawa.

7. Psi park – Zamurna OPINIA NEGATYWNA

NEGATYWNA OPINIA WKZ (pismo WUOZ.T.WZN.5183.9.2.2020.AG z dnia 06.10.2020 r.)

Zgodnie z § 5 ust 7 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń (Załącznik do uchwały Nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.) 

Weryfikacja, o której mowa w ust. 6 odbywa się na podstawie wymogów w zakresie zgodności projektów z prawem oraz ich wykonalności technicznej.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Golub-Dobrzyń (Załącznik do uchwały Nr XXX/147/2020 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 30 lipca 2020 r.) 

W ramach budżetu obywatelskiego nie może być realizowane zadanie, które narusza obowiązujące przepisy prawa.

8. Dmuchany zamek dla przedszkola, szkół i na imprezy miejskie OPINIA POZYTYWNA

9. 100 nowych drzew dla Golubia- Dobrzynia OPINIA POZYTYWNA

10. Stacja rowerowa Golub-Dobrzyń OPINIA POZYTYWNA

z zastrzeżeniem, że stacje rowerowe zostaną zlokalizowane przy ulicach Sosnowej, Lipnowskiej, Pl. 1000-lecia i Szosa Rypińska

NEGATYWNA OPINIA WKZ dotycząca lokalizacji stacji naprawy na ul. Rynek (pismo WUOZ.T.WZN.5183.9.2.2020.AG z dnia 06.10.2020 r.)

Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia

(-) Mariusz Piątkowski